Правила за поведение и действие при наводнение

23/2/2012
          Правилата за поведение и действие при наводнение са публикувани в сайта на община Алфатар в изпълнение на Решение № 130 от 10.02.2012г. на Министерски съвет за предприемане на превантивни мерки за недопускане възникването на бедствени ситуации и човешки жертви във връзка с очакваните валежи и снеготопене.Те са разработени от ГД”Пожарна безопасност и защита на населението” и предоставени от Националното сдружение на общините в Република България. Правилата имат за цел подготовка на гражданите за адекватни действия при настъпване на наводнение.
         Община Алфатар не попада в област, която е пряко застрашена от наводнения, поради скъсване на диги на язовири или преливане на реки. Но в историята на общината има случаи на наводнения: при оттичане на скатни води на земеделски територии, при които има и човешки жертви; наводнения на публични и жилищни сгради в централната част на гр.Алфатар, увреждане на инфраструктура, унищожено имущество (преди изграждане на водосборната, предпазна дига през 1985-1986г.).
        Важно е тези правила да достигнат до хората и да заострят вниманието към начините за поведение и действие при наводнения. Те могат да бъдат полезни, когато се пътува през територии с повишен риск от наводнение или се пребивава временно на територия с риск от наводнение – с цел работа, на почивка и др.
        Познаването на правилата за поведение и действие при наводнение може да спаси човешки живот!