В община Алфатар се проведе обучение за защита при земетресения и практическо проиграване на действията след земетресение - евакуация

4/10/2013
                В изпълнение на заповед № РД - 309/ 20.09.2013 г. на кмета на общината на 4.10.2013г. в ритуалната зала на община Алфатар се поведе обучение с тема"Защита при земетресение – превантивни мерки и организация на дейностите при възникване на земетресение (провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи-СНАВР).  
Преди обучението се извърши практическо проиграване на действията след земетресение - евакуация от сградата на общината и проверка на личния състав.
На обучението присъстваха:  Желяна Донева - изпълняваща функциите на кмет на общината (съгл.заповед № 310/20.09.2013г.), Златка Питакова - Председател на ОбС-Алфатар служители в община Алфатар, кметове и кметски наместници, служители и работници в други дейности към общината.
Гости: Евлоги Стамов, Тодор Димитров и Явор Минков -представители на ОУ”ПБЗН”-Силистра.
Презентаторът Красимира Колева-Славова-ст.експ.”ЗН, ОМП” проведе обучението като представи две презентации:
1.Защита при земетресения и организация на дейностите със съдържание:
1.1.Нормативна рамка на защитата при бедствия; основни части на ЕСС;
1.2.Общински план за защита при бедствия  - анализ и оценка на риска от бедствия;
1.3.Специализиран план за действие при земетресение на община Алфатар;
1.4.Разчет за провеждане на евакуация и разсредоточаване при силни земетресения.
 
2.Правила за действие при земетресение(6 стъпки за осигуряване на безопасността ни):
2.1.Проверка и съвети за безопасност на жилището.
2.2.Определете безопасните места в жилището и навън.
2.3.Обучете себе си и членовете на семейството.
2.4.Подгответе личен пакет от необходими вещи при бедствие.
2.5.Направете семеен план за действие при бедствие.
2.6.Помогнете на обществото и хората около вас да се подготвят.
2.7.Действия по време на земетресения.
2.8.Действия след земетресения.
 
Целта на обучението беше да се запознаят служителите и работниците в община Алфатар с планирането на защитата при бедствия в общината - общинския план за защита при бедствия, с акцент специализиран план за защита при земетресения с цел: да се повишат знанията за начина, по който се осъществяват спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия на всички нива и начина за осъществяване на координация между участниците. Служителите и работниците да бъдат подготвени и да знаят дейностите, които трябва да изпълняват при възникване на земетресение.
 
Правилата за подготовка и действие при земетресение са публикувани на адрес: