Заповед на кмета на общината за определяне на наематели и реда за сключване на договори за наем на земи по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ в землището на с. Бистра

31/5/2024