Заповед на кмета на общината за определяне на наематели и реда за сключване на договори за наем на земи по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ в землището на с.Чуковец

22/3/2023