Земи от общинския поземлен фонд и маломерни имоти на Община Алфатар, предвидени за отдаване под наем за стопанската 2016-2017 г.

7/7/2016