Заповед на кмета на община Алфатар за предоставяне под наем на земи по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ в землище с. Васил Левски

17/5/2021