Издадени са заповеди на кмета на общината за определяне на наематели на маломерни имоти от ОПФ с площ до 3,000 дка, които се отдават без търг или конкурс за ползване през стопанската 2023-2024 г.

21/9/2023