Издадена е заповед №РД-435/02.08.2023 г. на кмета на общината за отдаване под наем на маломерни имоти от ОПФ с площ до 3,00 дка, без търг или конкурс за стопанската 2023-2024 г.

3/8/2023