Организация на дейностите по обезвреждане на на странични животински продукти (трупове на умрели животни)

10/10/2017
СЪОБЩЕНИЕ
 
Във връзка с организация на дейностите по обезвреждането на странични животински продукти, Община Алфатар информира собствениците и ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни, че съгласно чл. 132, ал.1, т.5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) те имат задължението незабавно и писмено да уведомяват за умрели животни ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, кмета на населеното място и обекта за обезвреждане на странични животински продукти, обслужващ съответната територия - „Брамас 96” АД гр.Шумен (екарисаж).
Кметовете и кметските наместници организират обезвреждането на странични животински продукти при преустановяване работата на фирмата, извършваща екарисажна дейност на територията на общината, съгласно чл.133, т.5 от ЗВД. В този случай загробването на умрелите животни ще се организира от общината, на определен терен, обособен на трупна яма за обезвреждане на странични животински продукти, който се намира в поземлен имот №00415.172.506  по КК и КР на гр.Алфатар (в района на Зърнени храни). Собственикът или ползвателят на животновъден обект, в който има умряло животно организира транспортирането му до терена, определен за трупна яма.
При наличие на трупове на умрели животни, сигнали могат да се подават на дежурните по ОбСС на община Алфатар, осигуряващи 24-часово дежурство на телефон: 086/811 638, 08673/21 79, 08673/21 07, мобилен телефон: 0886591507.