К О Н К У Р С за предоставяне на социални услуги на територията на Община Алфатар

19/1/2011
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл..18, ал.8 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл.37, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и Заповед № 297/01.12.2010г. ще се проведе
К О Н К У Р С
за предоставяне на социални услуги на територията на Община Алфатар, както следва:
 За предоставяне на дейността „Домашен социален патронаж” включваща обгрижване на възрастни и самотни хора, приготвяне на храна и доставка на същата по домовете.
 За предоставяне на дейността „Социална трапезария” включваща осигуряване на ежедневна безплатна топла храна на възрасти и деца от рискови групи.
1. Условия за участие в конкурса и изисквания към кандидатите: В конкурса могат да участват доставчици на социални услуги, които са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане.
2. Финансиране и начин на предоставяне на средствата: Финансирането е със средства от републиканския бюджет за дейност „Социална трапезария” в размер до одобрените и получени средства по проекта и от общинския бюджет за дейност „ДСП”, в размер до 1,20 лв. на обгрижен възраст за един ден. Същите се предоставят ежемесечно след представени справки за извършените видове услуги и фактуриране на същите.
3. Документи за участие:
3.1. Лиценз от Агенция социално подпомагане за извършване на различните видове социални дейности.
3.2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
3.3. Информация за финансовото състояние на кандидата – информация за общия оборот и за оборота на стоките и услугите за последните три години.
3.4. Автореференция от кандидата, придружена със списък на изпълнявани социални услуги през последните три години.
3.5. Референции за добро изпълнение на социални услуги.
3.6. Декларация за средния годишен брой и квалификация на работниците и служителите за последните три години.
3.7. Декларация за техническо оборудване, с което разполага кандидатът за изпълнение на социалните услуги.
3.8. Данни за собствено или наето помещение за извършване на услугите и доказателствени документи за това.
3.9. Ценово предложение.
4. Начин на оценяване: Предложена най-ниска цена.
5. Дата, час и начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на 21.01.2011 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр. Алфатар, ул. „Й. Петров” №6, ет.3. Конкурсът ще се проведе по документи.
6. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: Документите за участие в конкурса се подават в община Алфатар – гр. Алфатар, ул. „Й. Петров” №6, ет.3, стая 22, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.30 до 17.00 часа в срок до 17,00 часа на 20.01.2011 г.
7. Краен срок за обявяване на резултатите: Не по – късно от 04.02.2011 г.

КМЕТ НА ОБЩИНАТА: / п/
/ Р.ЖЕЛЕВА /