Съобщение до участниците за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура по ЗОП "Избор на проектант за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект“ по три обособени позиции: 1. РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА; 2. РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД АЛФАТАР; 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНИ ВОДОПРОВОДИ В ГР. АЛФАТАР, С. ЧУКОВЕЦ И С. БИСТРА, ОБЩИНА АЛФАТАР

16/6/2016