Информационна среща по проект за подготвителни дейности по мярка 19 на ПРСР за създаване на МИГ и подготвяне на стратегия за развитие

1/2/2016
 
ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
№ 19-19-1-01-40
по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
 
ГЛАВНА ЦЕЛ  НА ПРОЕКТА:
 СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА И ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ   ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ДУЛОВО, АЛФАТАР И КАЙНАРДЖА
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
    На 9 февруари 2016 година от 10,30 часа в залата на Община Алфатар, ул. Йордан Петров 6 ще се проведе информационна среща. Срещата е в изпълнение на дейности за популяризиране на подхода ВОМР. В програмата на срещата са включени темите:
•     Обща информация за програмата и проекта;
•     Основните мотиви за създаване на Местна инициативна група и разработването на Стратегия за воденото от общностите местно развитие; 
•     Основни етапи в изпълнението на проекта.
 
Договор № РД50-198/07.12.2015г.  между СНЦ „ДУЛОСУ“, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”   на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 година
 
    Бенефициент: СНЦ „ДУЛОСУ“,
    Начало: 07.12.2015 година
    Край:     07.09.2016 година
    Безвъзмездна финансова помощ: 58 674,90 лева
 

Прикачени файлове