Община Алфатар набира доброволци за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, и отстраняване на последиците от тях

16/3/2016

      Община Алфатар, уведомява жителите на общината, че съгласно решение № 524 по Протокол №61 /06.08.2015г. на ОбС-Алфатар в община Алфатар е създадено Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, и отстраняване на последиците от тях в състав от 20 души.В изпълнение на решението, община Алфатар обявява 16 свободни бройки за доброволци, които да допълнят състава на Доброволно формирование-Алфатар. Задълженията на доброволците са да изпълняват дейности по защитата на населението, както следва:
1. спасителни операции;
2. ограничаване и ликвидиране на пожари;
3. операции по издирване и спасяване;
4. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
5. оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
6. други операции, свързани със защитата.
   Изисквания към кандидатите: доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината, към което прилагатследните документи:
1. формуляр за кандидатстване по образец;
2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
4. свидетелство за съдимост;
5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
6. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
7. декларация за съгласие за обработка на лични данни.
Срокът за кандидатстване и подаване на документи в общината е удължен до 25.04.2016г.
Кметът на общината ще организира подбор на доброволците и ще сключи граждански договор с одобрените кандидати. Всички доброволци преминават задължително през първоначален основен курс на обучение.
Младежи, навършили 16 години и ненавършили 18 години могат да бъдат обучавани за доброволци, без да изпълняват конкретни задачи по защита при бедствия. След навършване на 18 г. могат да станат доброволци.
      Кандидатите за доброволци могат да получат повече информация за условията (вкл. образци на документите за кандидатстване) от ст.експ.”Защита на населението” в община Алфатар, стая № 6 или на телефон: 086 811 627, 086 811 633.