Подновен е приемът на заявления по схема за помощ за регистрирани земеделски стопани, отглеждащи едри и дребни преживни животни

24/6/2015

         Подновява се приемът на заявления по схема за помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 за регистрирани земеделски стопани по Наредба N 3 от 1999 г., отглеждащи едри и дребни преживни животни

         Във връзка с проведено заседание на Управителния съвет на ДФ “Земеделие” на 22.06.2015 г. и взето решение Ви информираме, че в срок до 30 юни 2015 г. се дава възможност на регистрирани земеделски стопани, отглеждащи едри и дребни преживни животни, отговарящи на условията по утвърдените указания за прилагане на схемата за подпомагане по de minimis и не подали в срок заявление, да бъдат допуснати до кандидатстване.
Подпомагането ще се извърши при утвърдените ставки, съгласно приети указания с Решение на УС на Фонда от 26.05.2015 г., в рамките на утвърдения бюджет по съответното направление за едри и дребни преживни животни.
         Срок за кандидатстване: 30 юни 2015 г.
         Срок за сключване на договори и изплащане на помощта: 15 юли 2015 г.