Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за прием на военна служба със срок: 26.02.2015г.

14/1/2015
О Б Я В А
 
 
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за прием на военна служба
 
Със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-534/ 30.07.2014г. е обявен конкурс за прием на войници
на 35 длъжности във военно формирование 54990 – Враца
 
В конкурса могат да участват момчета и момичета, със средно или висше образование, физически здрави, притежаващи само българско гражданство и не по-възрастни от
32 / 47 / години към датата на сключване на договор.
 
Възрастта 47 години касае лица, които отговарят на следните условия:
- изпълнявали са военна служба във въоръжените сили и са освободени от нея поради организационно-щатни промени;
- кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 5 години след освобождаването от военна служба;
- не са придобили право на пенсия при условията на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване.
 
Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, тест за обща култура и събеседване и ще се проведе във военно формирование 54990 – Враца от 01.06.2015г до 12.06.2015г.
                                    
Документи се подават  чрез Областен военен отдел – Силистра.
 
Кандидатите могат да избират до 3 длъжности.
 
Подробна информация може да се получи от Централно военно окръжие – www.comd.bg,
Областен военен отдел Силистра - ул.”Г.С.Раковски” № 16, тел. 086/ 83-32-57 086/ 83-32-57 и
Офис за военен отчет в общината.
 
Краен срок за подготовка на документите:    26.02.2015г