Информация от НСОРБ по проект "Подкрепа за достоен живот" - социална услуга "Личен асистент"

10/12/2014
  
      Във връзка с отправени запитвания от гражданите - лични асистенти или потребители на социална услуга по проект "Подкрепа за достоен живот", който приключва на 31.12.2014г. Ви предоставяме информация, публикувана в електронния бюлетин на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) за общините – партньори на АСП по проект „Подкрепа за достоен живот”
 
ИНФОРМАЦИЯ ОТ НСОРБ
 
      НСОРБ направи официално запитване към Агенцията за социално подпомагане във връзка с реализирането на проектните дейности по операция „Алтернативи” и получени множество сигнали от общини – партньори по проект „Подкрепа за достоен живот”,
в отговор от 18 ноември, АСП (Изх.№9102-1637/18.11.2014 г.) отчита положителния социален ефект върху уязвимите лица, получаващи ежедневна подкрепа от назначените лични асистенти, и акцентира на факта,че проектът стартира през 2010 г. и до сега е удължаван осем пъти, като срокът от първоначалните 19 месеца е удължен на 53 месеца. Многократно е увеличен и бюджетът на проекта. В резултат, към момента са усвоени 95% от бюджета на проекта. Конкретният бенефициент – АСП, като второстепенен разпоредител с бюджетни средства, не е в състояние да осигури финансиране в размер на 5% от бюджета на проекта за общините-партньори (над 200) за възнаграждения на личните асистенти за последните два месеца. Това налага общините да осигурят собствен финансов ресурс за възнаграждения и осигурителни вноски на личните асистенти за ноември и декември.
Основанието за самофинансиране, напомнено в писмото, е разпоредбата на Дирекция „Държавно съкровище” на МФ №7/04.04.2008 г., която позволява общините да използват временно средства от общинския бюджет при финансирането на разходи, свързани с дейности по проекти по оперативни програми, като след получаване на съответните преводи по окончателното плащане, същите средства севъзстановяват в бюджета на общината. В писмото си АСП допълва, че: „Кметовете на общините са работодатели на личните асистенти и тяхно задължение е изплащането в срок на техните заплати иосигуровки”.
В отговора на МТСП (Изх. №39-344/19.11.2014г.), Управляващият орган уверява, че от негова страна ще бъде оказано пълно съдействие на Договарящия орган – АСП, в процеса на верификация на финалното искане за плащане. Уверението касае и минимализиране в най-голяма степен на срока за възстановяване на направените разходи по проекта. За осигуряването на устойчивост на социалната услуга „Личен асистент”, МТСП и АСП информират че и през новия програмен период ще продължи да се оказва подкрепа в домашна среда на лица в неравностойно положение чрез предоставяне на подобни социални услуги. МТСП уверява, че ще бъде направена актуализация и допълнение на Индикативната годишна работна програма за 2015г. след одобрение на Комитета за наблюдение.
 
Можем да направим следните изводи:
- За пореден път се променят условията в хода на реализиране на проектните дейности, процедура характерна за програмен период 2007 – 2013 г. и дестабилизираща общините, изпълняващи проекти;
- Към момента на сключване на партньорските споразумения с АСП, общините не са уведомени, че трябва да финансират заплатите и осигурителните вноски на личните асистенти за определен период;
- Прекъсването на социалната услуга „Личен асистент” и поставянето на възрастните и самотноживеещи лица без ежедневна подкрепа и обслужване ще рефлектира върху общините и ще доведе до социални сътресения както за самите ползватели, така и за техните близки, които нямат друга „алтернатива”;
- Поставянето на децата и лицата с увреждания отново в социална изолация ще доведе до провал на постигнатите до момента резултати. В крайна сметка подкрепата за достоен живот ще се окаже подкрепа за „недостоен живот”.
- Липсва яснота за срока на прекъсване на услугата и кога отново ще има възможност общините да бъдат бенефициенти или партньори при предоставяне на подкрепа и сходни услуги в домашна среда.
- Конкретната информация ще внесе яснота и сигурност както за потребителите в неравностойно положение, така и за техните близки.