Заповед на кмета на общината за определяне на наематели и реда за сключване на договори за наем на земи по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ в землището на гр. Алфатар

22/6/2023