ЗАПОВЕД за учредяване възмездно право на ползване на Пламен Тонев за устройване на постоянен пчелин в ПИ №00415.188.505 по КККР на гр.Алфатар

2/5/2023