Справка за подадените заявления за достъп до обществена информация за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.

3/1/2023