Cправка за подадените заявления за достъп до обществена информация за периода 01.01.2019г. - 31.12.2019 г.

3/1/2020