Отдаване под наем, без търг или конкурс на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд, с площ до 3,00 дка за ползване през стопанската 2020-2021 г.

15/7/2020