Подаване чрез електронна поща на заявления за предоставяне под наем на полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделските стопани през стопанската 2019-2020 г.

17/3/2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Относно: Постъпило запитване за възможностите за подаване на заявление по електронен път за предоставяне под наем на общински имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на община Алфатар през стопанската 2019-2020 г.
           
 
УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,
 

     Със заповеди на Директора на ОД „Земеделие” гр.Силистра по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ е определено разпределението на масивите за ползване на земеделските земи в землищата на община Алфатар за стопанската 2019-2020 г., както следва:

Заповед на Директора на ОД „Земеделие”
Землище
Наем на полски пътища в размер на средното рентно плащане (лева/дка)
№ РД 09-93-80/30.01.2020г. гр.Алфатар
47,00
№ РД 09-93-61/06.01.2020г.
с.Алеково
48,00
№ РД 09-93-76/20.01.2020г.
с.Бистра
41,00
№ РД 09-93-75/14.01.2020г.
с.Васил Левски
61,00
№ РД 09-93-55/18.12.2019г.
с.Кутловица
46,00
№ РД 09-93-54/18.12.2019г.
с.Цар Асен
54,00
№ РД 09-93-56/18.12.2019г.
с.Чуковец
46,00
 
Имотите – полски пътища, които попадат в масивите за ползване са описани в Приложение №2 към горепосочените заповеди на Директора на ОДЗ Силистра. Заповедите са публикувани са сайта на ОД”Земеделие” гр.Силистра и на сайта на Община Алфатар. Всички земеделски стопани са информирани за полските пътища, които попадат в масивите им за ползване чрез писма, изпратени от кмета на общината.
Ползвателите на съответните масиви могат да подават заявления до кмета на общината за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите.
Заявлението може да бъде изтеглено от тук: Заявление за полски пътища 2019-2020 г. docx.
След попълване на необходимите данни, заявлението може да бъде изпратено на ел.поща на общината: obshtina_alfatar@abv.bg /документът трябва да бъде подписан/подпечатан за дружества и ЕТ и изпратен след сканиране/.
С оглед епидемичните мерки срещу коронавирус COVID-19, се препоръчва на земеделските стопани, които все още не са подали заявление, да го подадат чрез изпращане по електронната поща на общината. При техническа невъзможност, заявлението може да се изпрати чрез Български пощи или лицензирана куриерска служба, на адрес: гр.Алфатар, ул.Йордан Петров №6, за Кмета на община Алфатар. Третият вариант е заявлението да се подаде на място, при спазване на мерките за сигурност.
Служителите на общината ще извършат служебна проверка на всички постъпили в общината заявления и ще изготвят индивидуална заповед на всеки земеделски стопанин за предоставяне под наем на полските пътища, които попадат в масивите му за ползване. Със заповедта ще бъде определена площта на имотите, които се предоставят под наем и цената за ползването им.
В срок от 1 месец след издаване на заповед на кмета на общината за предоставяне полските пътища, трябва да бъде заплатен определения наем, с превод по банковата сметка на общината в Първа инвестиционна банка - офис Дулово:
BG69FINV91508416653673, BIC – FINVBGSF, код на плащане: 444200.
ОСНОВАНИЕ: НАЕМ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА.
 
              Договорите за наем ще се подготвят от служителите в Дирекция „Специализирана администрация”, отговарящи за общинската собственост, след представяне на копие от документ за платен наем по банковата сметка на общината и/или получаване по служебен път на извлечение от банковата сметка на общината.