Заповед №РД-449/30.07.2019 г. за отдаване под наем, без търг или конкурс, на земи от Общинския поземлен фонд земи, заети с трайни насаждения или които не са били използвани две или повече години

1/8/2019