Заповед №РД-448/30.07.2019 г. на кмета на общината за отдаване под наем, без търг или конкурс, на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд с площ до 3,00 дка за ползване през стопанската 2019-2020 г.

1/8/2019