Обява и регистър за предоставяне под наем на полски пътища на община Алфатар, попадащи в масивите за ползване в землищата на гр.Алфатар

19/12/2017