Предоставяне под наем на общински имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на с. Цар Асен и с. Чуковец, община Алфатар

1/12/2017