Обява за замяна на поземлен имот - частна общинска собственост с имот на физическо лице

5/9/2017