Определени са наемателите на маломерни имоти до 3,00 дка от ОПФ през 2017-2018г.

4/8/2017