Съобщение за подаване на декларации по чл.61 от ЗМДТ за облагане с патентен данък

4/1/2024