Съобщение за подаване на декларации по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

4/1/2023