ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ "2015 година

29/1/2015
        
 
     КАМПАНИЯТА ЗА СЪБИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2015г. стартира на 1.02.2015г.
        
     Няма промени в размерите на данъците и таксите в общината спрямо 2014г.
        
    При заплащане на данъци и такси в пълен размер до 30 април 2015г. се прави 5% отстъпка върху задълженията!
 
      Има възможност за разсрочено плащане на дължимите данъци и такси в срокове, както следва за:
 
1.данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци – плащане на две равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим;
 
2.данък върху превозните средства - плащане на две равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим;
 
3.патентен данък - плащане на четири вноски:
        -за първо тримесечие – до 31 януари
        -за второ тримесечие  – до 30 април
        -за трето тримесечие  –  до 31 юли
        -за четвърто тримесечие – до 31 октомври.
 
         Заплащането на данъци и такси може да се извърши по следните начини:
 
I.        В брой (по касов път):
1.        В брой в отдел "Местни приходи" в Община Алфатар -  гр.Алфатар, ул. "Йордан Петров" № 6
2.        В кметствата от населените места от Община Алфатар
3.        В офиса на Информационно обслужване в гр.Силистра, ул.“Добрич“ № 143
 
II.     По безкасов път:
1.      Чрез пощенски запис от клоновете на Български пощи в страната.
2.      Чрез превод по банков път.
 
Сметката на Община Алфатар, по която следва да се преведе сумата е:
  BG52STSA93008410017300 в банка ДСК
 
            При попълване на платежните документи при плащане по безкасов начин, е задължително да се изпише номерът на партидата, за която се плаща и кодът на вида плащане. Партидният номер за всяко по вид задължение – за недвижим имот, превозно средство, патентен данък или др. е изписан в индивидуалните съобщения, които се изпращат до данъчните субекти – граждани и фирми в началото на годината.
 
Основните кодовете за плащане са, както следва:
 
-   44 14 00    Патентен данък;
-   44 21 00    Данък върху недвижимите имоти;
-   44 23 00    Данък върху превозните средства;
-   44 24 00    Такса за битови отпадъци;
-   44 25 00    Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин;
-   44 28 00    Туристически данък;
-   44 34 00    Пътен данък;
-   44 41 00    Наем на общински сгради;
-   44 42 00    Наем на общинска земя;
-   44 65 00    Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети.
 
     Данъчно задълженото лице може да бъде информирано за актуалния размер на задължението си и партидният номер, по телефона от служител в отдел „Местни приходи“. Телефоните за връзка са:
086 811-618 - Старши експерт „Приходи от населението"; 086 811-619 - Младши експерт „Приходи от населението".
Работното време на Отдел "Приходи от населението" е  от понеделник до петък:
от 8,00 - 12,00 часа и от 13,00-17,00 часа.
 
      Данъчни облекчения на хора с увреждания /ТЕЛК/
     Лицата с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто ползват облекчения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за основно жилище и за леки автомобили с обем на двигателя до 2000 куб.см. и с мощност до 117,64 KW, като подадат декларация по образец в двумесечен срок от издаване на Решението на ТЕЛК.
 
    Данъчни облекчения за автомобили, снабдени с катализаторни устройства или съответствие с екологични категории
-    За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5","Евро 6" и "EEV", определеният по чл. 41 от Наредбата данък за съответната година се заплаща с намаление от 40 на сто  /при възможност определена със ЗМДТ  от 20 до 40 на сто/.
 
-   За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 данък.
 
      Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕУ" се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.
 
        В прикачени файлове - на снимката е първият платец на данъци за 2015г.