Съобщения по чл.32 от ДОПК до задължени лица по ЗМДТ / 5-02-2015

5/2/2015

 

Уведомяваме лицата изброени по-долу, че в 14–дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в служба “Приходи от населението” при община Алфатар, ул.Йордан Петров 6, ет.2, ст.9 за връчване на акт за публични общински вземания.

 

1.С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл.32 от ДОПК № 3 до Общински гори Дулово.pdf

 

 
 
            В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.