Заповед на кмета на общината за обявяване на восъчна зрялост на житните култури и на противопожарни мерки

7/6/2021