Заповед на кмета на общината за изпълнение на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по животните и забрана за ползване на общински пасища и места за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по държавната профилактична програма

16/3/2015