Участие на ОУ ”Христо Ботев” – гр. Алфатар в проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

10/10/2019