Общински пасища и мери за общо и индивидуално ползване през 2018 г.

1/3/2018
     На основание с чл.37и, ал.1 и ал.3 и чл.37о, ал.1-4 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи, във връзка с т.2.1.,т.3-4 и т.8 от Решение №313 по протокол 33/23.02.2018г.
на ОбС Алфатар за определяне на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд за индивидуално
ползване и за отдаването им под наем през стопанската 2018-2019 г.
      
                                                      ОБЩИНА АЛФАТАР
                                                             ОБЯВЯВА:
 
    1.Пасищата и мери от общинския поземлен фонд, които ще се отдават под наем, съгласно
чл.37и, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) без търг
или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система  на БАБХ, съобразно броя
и вида на регистрираните животни.
 
   Вижте пълния текст на обявата!
 
 
    Образци на документите, които се подават в срок до 10.03.2018 г.: от правоимащи
животновъди, които желаят да наемат пасища за индивидуално ползване:
 
 
         С Решение № 313 по протокол №33/23.02.2018 г. на Общински съвет - Алфатар
са одобрени списъци на пасищата за общо и индивидуално ползване, Правила за
ползване на мерите и пасищата на Община Алфатар  и  Годишен план за паша на
Община Алфатар за 2018 г., както следва:
 
 
Приложение № 2 Списък на пасищата за ОБЩО ПОЛЗВАНЕ  
Приложение № 3 Пасища за ОБЩО ПОЛЗВАНЕ  
Приложение № 4 Пасища за разпределение  
Приложение № 5 Правила за ползване на мерите и пасищата  
Приложение № 6 Годишен план за паша 2018 г.