Заповед №РД-115 на кмета на общината за определяне на ползватели на земеделски имоти от общински фонд "Пасища и мери"

14/4/2015