Процедура за отдаване под наем на общински пасища и мери, без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и Списък на имотите от ОПФ "Пасища и мери", определени за индивидуално ползване през 2017г.

1/3/2017
 
 
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА (за изтегляне):
 
 
 
 
 
     
   На основание чл.37и, ал.3 от Закона за собственосттаи ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл.98, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с Решение №202 по протокол 19/27.02.2017г. на Общински съвет Алфатар за определяне на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване
 
публикуваме
 
 
СПИСЪК
на имотите от общински поземлен фонд "Пасища и мери" на Община Алфатар,
определени за индивидуално ползване през 2017 година
 
           
№  Землище Имот № Местност Категория Отдавана площ в дка
1 АЛФАТАР Част от 00415.36.20 УЗУНСКИ БЛОК IV 70.00
2 АЛФАТАР Част от 00415.188.9 ТРИТЕ ЛОКВИ V 20.00
3 АЛФАТАР Част от 00415.188.10 ТРИТЕ ЛОКВИ V 10.00
4 АЛФАТАР Част от 00415.186.5 ДЯДО МАРКОВ БЛОК III 90.00
5 АЛФАТАР Част от 00415.186.4 ВЪРВИЩЕ СЕВЕР VI 100.00
6 АЛФАТАР Част от 00415.185.518 СТИСКОВ ГРОБ VI 150.00
7 АЛФАТАР 00415.182.011 НАД ЧЕШМИТЕ ІV 26.00
8 ВАСИЛ ЛЕВСКИ Част от 201213 МЕРА VI 7.00
9 ВАСИЛ ЛЕВСКИ Част от  201217 МЕРА VI 300.00
10 ЧУКОВЕЦ Част от 020030 САРЪАРМУТ V 75.00
          848.00