Списък на имотите по чл.37и, ал.3 от ЗСППЗ - пасища и мери, определени от ОбС за индивидуално ползване и по чл.24а, ал.6,т.4 и ал.7 от ЗСПЗЗ - маломерни имоти за отдаване под наем през 2016г.

29/2/2016
 
 
 
Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март.
Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.
    Лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документи.
 
    Лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните, до кмета на общината, на територията на която е регистриран животновъдният им обект и/или животновъдният обект - пасище, в срок до 10 март. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;
2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;
4. декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд "Земеделие", към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.
   
 
     На основание чл.24а, ал.6,т.4 и ал.7 от ЗСПЗЗ,  земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или позватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, когато земите са пасища, мери и ливади. По предложение на кмета на общината общинският съвет определи с Решение № 62 по протокол №5/26.02.2016г.  маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за срок от една стопанска година.