ОБЩИНА АЛФАТАР ИМА НОВА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА

4/1/2016
 
ОБЩИНА АЛФАТАР уведомява всички граждани и фирми, че има промяна на обслужващата банка, считано от 04.01.2016 г.  Банковите сметки на община Алфатар ще се обслужват от ”ПЪРВА  ИНВЕСТИЦИОННА  БАНКА” АД - Офис Дулово.
 
БАНКА: ПИБ  АД – ОФИС ДУЛОВО
BIC: FINVBGSF
 
ІІ.  Местни данъци и такси
 
Титуляр
IBAN
ОБЩИНА АЛФАТАР – ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ И
        ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ
BG69FINV91508416653673
                                        

  ОБЩИНА АЛФАТАР
БУЛСТАТ 000 565 359

Вид плащане
Код за плащане
ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК
44 14  00
ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
44 21 00
ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА
44 22 00
ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
44 23 00
ТАКСИ  БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
44 24 00
ДАНЪК ВЪРХУ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН
44 25 00
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО
44 41 00
ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ
44 42 00
ГЛОБИ, САНКЦИИ И  НЕУСТОЙКИ, НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ
44 65 00
ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
44 80 07
ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА И ДР.
44 80 08