НА 1.02.2015г. СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА СЪБИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2015г.

29/1/2015
    
     ОБЩИНА АЛФАТАР УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ В ОБЩИНАТА, ЧЕ НА 01.02.2015г. СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА СЪБИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2015г.
 
         Няма промени в размерите на данъците и таксите в общината спрямо 2014г.
 
      При заплащане на данъци и такси в пълен размер до 30 април 2015г. се прави 5% отстъпка върху задълженията!
 
         Има възможност за разсрочено плащане на дължимите данъци и такси в срокове, както следва за:
 
1.данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци – плащане на две равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим;
 
2.данък върху превозните средства - плащане на две равни вноски: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим;
 
3.патентен данък - плащане на четири вноски:
       - за първо тримесечие  – до 31 януари;
       - за второ тримесечие – до 30 април;
       - за трето тримесечие  – до 31 юли;
       - за четвърто тримесечие  – до 31 октомври.
 
        Заплащането може да се извърши в брой на касата на служба “Приходи от населението” в община Алфатар, гр.Алфатар, ул.Йордан Петров № 6, в кметствата и кметските наместничества в общината и безкасово, чрез пощенски запис или по банков път по сметка BG52STSA93008410017300.
 
Списък на кодовете за плащане:
- 44 14 00 Окончателен патентен данък;
- 44 21 00 Данък върху недвижимите имоти;
- 44 23 00 Данък върху превозните средства;
- 44 24 00 Такса за битови отпадъци;
- 44 25 00 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин;
- 44 34 00 Други (пътен) данък;
- 44 65 00 Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети.

 
Телефони за връзка с експертите от служба „Приходи от населението”:
086 811618– Старши експерт „Приходи  от  населението“;
086 811 619086 811 619 – Младши  експерт „Приходи  от  населението“;
   
      Заплащането на местни данъци и такси може да се извърши и преди получаване на съобщение от общината за дължимите задължения.Заплащането се извърши след справка по ЕГН или Булстат.
 
      За задължения към общината от минали години се начисляват лихви за просрочие и се прилагат процедури за принудителното им събиране чрез НАП и частни съдебни изпълнители.
 
       Служба “Приходи  от  населението” е с работно време от понеделник до петък:
                       8,00 : 12,00 часа  и   13,00 : 17,00 часа.