Проект„ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АЛФАТАР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ” ПО ОПАК

28/8/2014