ПРОЕКТ: „ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АЛФАТАР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ” ПО ОПАК

30/5/2014

    В изпълнение на  проект: „Обучение на общинска администрация Алфатар за подобряване на административното обслужване и укрепване на административния капацитет” финансиран по договор No 13-22-27/06.12.2013г.,за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма„Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешкитересурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна„ Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, с бенефициент Община Алфатар, съфинансирана от ЕС чрез Европейския Социален фонд.
     На 20 - 21 май 2014 год. в гр.Силистра се проведе обучение на Служителите в общинската администрация, включително кметове и кметски наместници по Дейност 4: „Провеждане на обучение по Е-правителство: изграждане, умения за работа” от каталога на ИПА по ИТО 5 „Работа с електронно подписани документи” от Института по публична администрация. Обучени са 30 служители в общинската администрация, включително кметове и кметски наместници. От тях 20 жени и 10 мъже.. След успешно приключване на обучението всички получиха сертификати от Института за публична администрация
   С проведените до настоящият момент обучения и предстоящите ще се изпълни общата цел на проекта: осигуряване на обучение на служителите в общинскатаадминистрация Алфатар за ефективното и ефикасно изпълнение на служебнитезадължения, което ще осигури качествено и компетентно административно обслужване на гражданите и бизнеса.