ПРОЕКТ: „ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АЛФАТАР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ”ПО ОПАК

10/7/2014

         На 7 и 8 юли 2014 год. в изпълнение на  проект: „Обучение на общинска администрация Алфатар за подобряване на административното обслужване и укрепване на административния капацитет” финансиран по договор No 13-22-27/06.12.2013г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешкитересурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”,Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, с бенефициент Община Алфатар, съфинансирана от ЕС чрез Европейския Социален фонд,в гр.Силистра се проведе обучение на служителите в общинска администрация, по Дейност 4: „Провеждане на обучение по Е-правителство: изграждане, умения за работа” от каталога на ИПА по ИТО - 4 „Административно обслужване”с лектор Алеко Джилджов от Института по публична администрация. Обучени са 20 служители в общинската администрация, кметове и кметски наместници. От тях 13 жени и 7 мъже. След успешно приключване на обучението всички получиха сертификати от Института за публична администрация
      С проведените по проекта обучения се изпълни общата цел на проекта: Осигуряване на обучение на служителите в общинскатаадминистрация Алфатар за ефективното и ефикасно изпълнение на служебните задължения, което ще осигури качествено и компетентно административно обслужване на гражданите и бизнеса.