Общинската администрация премина обучение "MS Excel за напреднали”, организино от Института по публична администрация

10/6/2014
  
    На 5 - 6 юни 2014 год. в гр.Силистра се проведе обучение на служители от общинска администрация-Алфатар с тема "MS Excel за напреднали”, организино от Института по публична администрация. Обучението е дейност по проект „Обучение на общинска администрация Алфатар за подобряване на административното обслужване и укрепване на административния капацитет” финансиран по договор No 13-22-27/06.12.2013г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма„Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешкитересурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна„ Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, с бенефициент Община Алфатар, съфинансирана от ЕС чрез Европейския Социален фонд.