Проект за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация

16/2/2012
Препратка към оригиналната информация - обява на МРРБ за набиране на проектни предложения:
 
РЕЗЮМЕ
           
            Туризмът се счита за един от приоритетните сектори на българската икономика. Неговият потенциал се доказва от приноса му към брутния вътрешен продукт, износа и валутните приходи, както и от създаването на работни места. Анализът на развитието на българския туризъм сочи, че в сравнение с конкурентоспособността, качеството и диверсификацията
на услугите на международния пазар, българският туризъм се причислява към средните нива на развитие спрямо страните с развит туристически сектор.
            Това налага:
            a) целенасочено и контролирано развитие на всички културни, природни, географски, социално-икономически и други ресурси в съответствие с препоръките на международните организации (ООН, Световната организация по туризъм), документите на Европейската комисия и други институции. Това касае опазването на околната среда, опазване и развитие на културното и историческо наследство, традициите, природните ресурси и т.н.
            b) развитие на националната, регионална и местна инфраструктура, свързана с туризма, с цел развитие на разнообразни форми на туризъм – морски, ски, културен, екологичен, селски, здравен (балнеоложки/спа) туризъм, както и развитие на човешкия ресурс в сферата на туризма;
            c) ефективен маркетинг и реклама на българския туризъм и изградения имидж на страната като дестинация, предлагаща разнообразни и атрактивни туристически продукти в областта на устойчивия туризъм.
            При избора на партньори-общини кандидатът следва да приложи стратегически обоснован подход и да осигури изпълнението на няколко условия:
  1. Всяка от общините в партньорство трябва да има обща териториална граница с поне една от останалите общини в партньорството;
  2. Територията на общините в партньорство следва да разполага със сходни характеристики, които позволяват формиране на общ регионален туристически продукт.
            Кандидатът и всички партньори заедно подписват Декларация за партньорство (Приложение Д) и Договор за партньорство в свободен текст, уреждащ взаимоотношенията между кандидата и всички партньори по време на изпълнение на проекта. В договора за партньорство следва задължително да бъдат посочени дейностите по проектното предложение на всеки от партньорите и разпределението на финансовите ангажименти между партньорите.
            Допустимите дейности в подкрепа на предложения регионален туристически продукт са обособени в шест групи:
1. Разработване на туристически пакети или диверсификация на съществуващите.
2. Рекламни дейности - подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и предложения за подкрепа туристически продукт.
3. Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири;
4. Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности;
5. Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти.
6. Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги - комуникационни кампании за подобряване на осведомеността за природното, културно и историческо наследство и приноса на туризма към развитието, разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на общи проблеми.
 

Прикачени файлове