Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Алфатар

19/1/2011
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. АЛФАТАР

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ РАДКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ГР. АЛФАТАР

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Алфатар

Уважаеми Господин Председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници,

Във връзка с изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., предлагаме следните изменения и допълнения:
В чл.2.се правят следните допълнения: Създават се нови т.7 и т.8
т.7. Tуристически данък
т.8. Други местни данъци, определени със закон.
В чл.5 се правят следните изменения и допълнения: Ал.(2) се изменя и се създават нови ал.(3), ал.(4) и ал.(5).
(2). Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(3). В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения - на публични изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по този закон се представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице.
(4). Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението, е кметът на общината, а в останалите случаи е общинският съвет.
(5). Община Алфатар може да отказва предоставяне на всякакви публични услуги на физически и юридически лица, които имат задължения към общината по ЗМДТ и тези задължения към деня на заявяване на услугата не са платени.
В чл.7 се прави следното изменение: Отпада ал. (4)
(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1 680 лв. включително.
В чл.8 се прави следното допълнение: Създава се нова ал. (5)
(5). За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.
Чл.11. се изменя така:
(1). Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.
(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
В чл.21 се правят следните изменения и допълнения: Досегашният текст става ал.(1). Създават се нови ал.(2), ал.(3) и (4).
(2) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.
(3) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в определения по закона срок.
(4) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.
Чл. 46. (1) се изменя така:
(1). Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
Чл.47. се изменя така: Досегашният текст става ал.(1). Създава се нова ал.(2).
(2). Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превознотосредство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ
Чл.52.(1).т.2 се изменя така:
т.2. Физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък e с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага.
Създава се нов раздел VІ. Туристически данък
Раздел VI
Туристически данък
Чл.57.(1). С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.
(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Чл.58.(1). Общинският съвет определя размера на данъка според категорията на средствата за подслон и местата за настаняване.
(2) Размерът на дължимия туристически данък за 2011 г. за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:
1. категория 1 звезда - 0,60 лв. за нощувка;
2. категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка;
3. категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка;
4. категория 4 звезди - 1,50 лв. за нощувка;
5. категория 5 звезди - 2,00 лв. за нощувка.
(3) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 2.
(4) Дължимият данък по ал. 3 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
(4) Когато сборът на данъка по ал. 3 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.
(5) Разликата се определя по формула от ЗМДТ.
Чл.58. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма.
В Преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и допълнения
§1. За 2011 г. размера на местните данъци се определя в срок до 31 януари 2011 г. В случай че в този срок не е определен нов размер за местните данъци, за 2011 г. се прилагат размерите определени за 2010 г.
Отпадат текстовете на §2 и §3
§ 4 става §2 и текста се изменя така: За 2011 г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларация по чл.61н, ал.1 от Закона за местните данъци и такси до 31 януари 2011 г.
§ 5 става §3 и текста се изменя така. (1) За 2011 г. първата вноска на окончателния годишен (патентен) се внасят в срок до 31 януари 2011 г.
Отпадат текстовете на §6.
Параграф 7 и §8 стават §4 и §5.


В предвид горе изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА във връзка с чл.11, ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Алфатар, предлагам Общинския съвет да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

І. Приема измененията и допълненията на Наредбата за определяне размера на местните данъци на т