Кръгла маса за обсъждане на проект в сферата на туризма

15/2/2012
       На 15.02.2012 г. ОБЩИНА АЛФАТАР беше домакин на кръгла маса във връзка с разработване на проект по оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 година”, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”.
      Основната цел на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е прилагане на интегриран подход да развитие на регионални туристически продукти и повишаване ефективността на регионалния маркетинг.
      Кандидат по проекта е Община Дулово в партньорство с Община Алфатар и Община Кайнарджа, а сумата, за която ще се кандидатства е 200 000 евро или 400 000лв.
      Мероприятието се проведе от 11,30 часа в ритуалната зала на Община Алфатар.
      Гости на кръглата маса бяха: Тодора Цонева - Зам.областен управител на Силистра,
Красен Русев - Директор на Европейски институт по култура и туризъм "Еврика",
Тодор Динков - директор на Дирекция, "АКРРДС" в областна администрация Силистра,
Ренета Костадинова - ст.експерт в областна администрация Силистра, специалисти
"Култура" в община Дулово. От страна на общината-домакин присъстваха: Златка Питакова - Председател на ОбС-Алфатар, Росица Петрова, Нели Маринова - общински съветници при ОбС-Алфатар, Стефка Жекова - секретар на общината, кметове и кметски наместници на населени места в община Алфатар, служители от община Алфатар, бизнесмени и граждани.
      Госпожа Тодора Цонева- зам.областен управител отправи приветствие, в което изрази удовлетворение от осъщественото взаимодействие между трите общини и съпричастността и подкрепата на областна администрация Силистра за реализиране на проекта.
     Красен Русев презентира успешни проекти в сферата на туризма, които имат висока добавена стойност - превръщат местата, в които са реализирани в атрактивна дестинация за туристи от цял свят; създават нови работни места и развиват икономиката.
     Пристващите имаха възможност да предложат идеи за обекти и туристически атракции, които да се включат в проекта за регионален туристически продукт и маркетинг на дестинацията: Дулово - Алфатар - Кайнарджа.
      Проектът трябва да бъде разработен и внесен в Министерство на регионалното развитие в срок до 15.03.2012г.
       Допълнителна информация за проекта:
 
       Препратка към галерията със снимки от мероприятието: