ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СЕС, ЧУЖДИ СРЕДСТВА И КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2022 Г. НА ОБЩИНА АЛФАТАР

21/2/2023