Тримесечен отчет за Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства и Капиталови разходи към 30.06.2022 год.

29/7/2022